Úvod   Kuličkové šrouby   Technické informace   Výpočtová část

Výpočtová část

Stanovení trvanlivosti kuličkových šroubů

VÝPOČET EKVIVALENTNÍCH OTÁČEK A ZATÍŽENÍ:

V případě proměnných otáček a proměnného zatížení se pro výpočet trvanlivosti dle ISO 3408 používají hodnoty nm a Fma, kde nm (min-1) jsou střední otáčky a Fma (N) je střední vnitřní axiální zatížení (tj. střední zatížení, které zahrnuje vnější axiální zatížení a předepnutí)

            

a pro konstatní otáčky

                 

Poznámka: Pokud F1,2j ≥ 2,83×Fv pak platí Fa(1), (2)j = F1,2j

 

TRVANLIVOST:

Kde Ca je základní dynamická axiální únosnost (N), odpovídající stálému neměnnému zatížení, které kuličkový šroub může teoreticky přenášet při trvanlivosti 1 milionu otáček, fm je koeficient vlivu jakosti a stavu materiálu (standardně je fm = 1,25).

Poznámka: V předchozím výpočtu je uvažováno s předepnutou maticí. U matice s vůlí se do vzorce pro výpočet L1,2 dosadí místo střední vnitřní síly Fma(1),(2) střední síla od vnějšího zatížení Fm12.

VÝSLEDNÁ TRVANLIVOST:

Výsledná trvanlivost oboustranně zatíženého kuličkového šroubu s předepnutou maticí nebo maticí s vůlí v otáčkách

KOREKCE TRVANLIVOSTI S OHLEDEM NA POŽADOVANOU SPOLEHLIVOST:

              

Stanovení mezních hodnot kuličkových šroubů

VÝPOČET MAXIMÁLNÍCH OTÁČEK HŘÍDELE KŠ:

Pro maximální dovolené otáčky nmax rotujícího hřídele KŠ platí následující vztah:

Kde nkr jsou kritické otáčky dané materiálovými vlastnostmi hřídele, jeho uložením a délkou, do je jmenovitý průměr KŠ, L8 vzdálenost uložení hřídele a fn je součinitel dle typu uložení hřídele.

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO AXIÁLNÍHO ZATÍŽENÍ VZHLEDEM KE VZPĚRNÉ TUHOSTI HŘÍDELE KŠ:

Pro stanovení maximálního axiálního zatížení F(a)max s ohledem na vzpěrnou tuhost hřídele KŠ platí následující vztah:

Kde Qkr je kritická zatěžující axiální síla odvozená od materiálových vlastností hřídele KŠ, jeho uložení a délky, d0 je jmenovitý průměr KŠ, Ls vzdálenost uložení hřídele a fv je součinitel dle typu uložení hřídele.

                                     
  

                                  

 
vyrobila Omega Design